..........

Till Startsidan

Inledning
Publicerad d. 25/3 2012


Hemsidans uppläggning och innehåll


Sjöhester och Småland

Hemsidans innehåll och uppläggning har med tiden förändrats. Allteftersom nya uppgifter tillkommit i efterforskingarna så har nya tankar och frågeställningar väckts, och det är frågor som kräver svar.

Jag upptäckte med tiden att den ursprungliga tanken att bara återge Riksarkivets källmaterial om Sjöhester inte ger ett meningsfullt perspektiv om man inte samtidigt väver in Smålands egen historia. Gården Sjöhester och Askeryd behövde helt enkelt placeras in i ett större sammanhang och här började problemen.


Men vad är då Smålands historia ?

Inte var det den historia som jag kände till om Dacke från skoltiden ! Att lära sig småländsk historia blev så att säga en helt annan historia.

Vad jag tidigare känt till om svensk historia är en stockholmsanpassad historiebild som återger huvustadens syn på historien, och om man vill återge en småländsk version av Sjöhesters historia så behövs en fördjupning i provinsiella frågeställningar. Vilken relation hade småländerna till den blivande staten, konungariket Sverige, innan Gustav Vasa blev kung ?

För mig överraskande uppgifter har kommit i dagen som har sporrat mig att söka vidare. Det är också viktigt att föra fram en skymd historiebild för att ge rättvisa åt ett landskaps historia.

Med nya infallsvinklar och kunskaper är ambitionen att väva ihop Sjöhesters historia med en modern historiebild av Småland, en historiebild som inkluderar smålänningars upplevelser av händelser tidigare i historien.


Huvudrubriker och länkar

Hemsidans länkar är ordnade under tre huvudrubriker : Sjöhesters, Askeryds och Smålands historia. Huvudrubriken Sjöhesters historia är uppdelad i länkar från tidig medeltid till 1900-talet, där målsättningen är att för varje sekel ge en bild av livet på Sjöhester.

En svår uppgift eftersom det skriftliga källmaterialet inte direkt avslöjar vardagslivet för gemene man. Vad som går att göra är att söka fakta i källmaterialet och föra in det i ett historiskt sammanhang. Sedan kommer det an på var och en att utefter sina egna kunskaper och värderingar dra sina slutsatser.

Det har också varit angeläget att söka historiskt material om Askeryd och här finns en viktig källa: "Askeryd, En gammal Smålandssocken" författad av Andersson och Slfving.

Målsättningen är också att i ett andra skede göra efterforskningar kring Sjöhesters egna dagsverkstorp Prutan och Nybygget och andra gårdar i Askeryd.


Källor till Sjöhesters historia

I länken Källor är olika register, såsom vigda-födelse-dop-dopvittne-dödböcker med flera sammanförda i kronologisk ordning från 1200-talet och framåt. Detta för att man lättare ska kunna följa händelseutvecklingen på gården genom att uppgifter från olika håll sammanförs till en och samma tidsperiod.

I ett första skede ses de primära familjebildningarna. Tanken är att bygga på och med tiden uppdatera, allteftersom ny information tillförs om människor och händelser som är kopplade till Sjöhester.

När det gäller att följa familjebildningarna bakåt i tiden så kommer man i vigda-födelse-dop-dopvittne-dödböckerna för Askeryds del ner till 1671. Mantalslängderna för Askeryd börjar 1643 och har under några år även med barn i förteckningen.

Vid släktforskning går det att spåra ner till slutet av 1600-talet om man inte har adligt blod. Däremot går det att följa en gårds öde långt ner i medeltiden.

En annan uppgift kan vara att spåra de elva emigranterna från Sjöhester till Amerika.


Historia om Småland

Parallellt med sökning efter Sjöhester på Riksarkivet så har jag sökt litteratur om framför allt Smålands medeltida historia och funnit författare och historiker - förankrade i Småland - såsom Lars-Olof Larsson, Elin Wägner, Lennart Johansson och Olle Larsson som skildrar och ger förklaringar till händelser i Smålands egen historia.

Vidare finns en avhandling av Käthe Bååth: Öde sedan stora döden var..... som kartlägger händelseutvecklingen i bland annat Askeryd under medeltiden fram till mitten på 1500-talet. En avhandling som har varit till största hjälp för att kunna följa gårdsutvecklingen i Askeryd ner till medeltiden, till tiden för kyrkans uppförande.


Länken "Gårdarna i Askeryd" är en gårdsförteckning ner till medeltiden

Länken kommer att vara under uppbyggnad något år framöver och kontinuerligt uppdateras. Den är uppbyggd från följande källor:

- Öde sedan stora döden var..... Avhandlingen täcker senmedeltiden fram till mitten på 1500-talet.
- Småländska handlingar från 1539-1630. Här finns förteckningar över tiondelängder och mantalslängder.
- Mantalslängder för Askeryd från 1643 fram till husförhörslängderna i början på 1700-talet.
- Husförhörslängder för Askeryd från 1710 till slutet på 1800-talet.
- Ortnamnsregistret.


Uppdatering av hemsidan

Högst upp till vänster i vita textfältet på varje länk i hemsidan finns uppgifter om när länken publicerades eller uppdaterades.